Prihlásenie
Hľadať

Žiadne produkty nenajdené...

0
Košík

Žiadne produkty v košíku.

Produkty

Obchodné a reklamačné podmienky

Dominika Kmecová-OASIS SK –  Obchodné podmienky

Dodacie a obchodné podmienky firmy Dominika Kmecová – OASIS SK, Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, prevádzka Strojnícka 2434/1 , 080 06 Prešov – Ľubotice, IČ 51984709 , DIČ 1081091319

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.florasis.sk a www.oasissk.sk

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel. Nižšie uvedené dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých objednávok a uzatvorených zmlúv dodávateľom, ktorých predmetom je všetok ponúkaný tovar.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká  v momente prevzatia a zaplatenia objednaného tovaru kupujúcim.

Všeobecné podmienky pre nakupovanie prostredníctvom internetového obchodu  www.florasis.sk  a  www.oasissk.sk  sú v súlade s obchodným zákonníkom, č 513/1991 Zb., všetko v znení noviel.  Súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených  na základe objednávky zákazníka medzi dodávateľom a zákazníkom, je dodávka tovaru podľa výberu na www.florasis.sk a www.oasissk.sk

Cena tovaru a služieb

Cena tovaru a služieb sa riadi cenníkom, ktorý je súčasťou internetového obchodu na webovej prezentácii  www.florasis.sk a www.oasissk.sk . Ceny tovaru sú uvedené v mene EUR, a po uzatvorení zmluvy su nemenné a pre obidve strany zmluvy záväzná.

Ak je zákazník zo Slovenskej republiky platiteľ DPH, pošle predajcovi kópiu jeho registrácie platiteľa k DPH.

Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke a to platba platobnou kartou na účet dodávateľ, alebo platba dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu.

Objednanie tovaru a služieb

Objednávku je možno podať: prostredníctvom webových stránok  – http://www.florasis.sk  nebo www.oasissk.sk. Objednávka musí obsahovať: číslo artiklu, druh tovaru, termín dodania, miesto dodania (meno, adresu, telefón príjemcu), identifikačné údaje objednávateľa  (meno, adresu, telefón). Dodávateľ si vyhradzuje právo overiť pravosť objednávky telefonicky. Objednávka je pre obe strany záväzná a považuje sa za dokončenú uhradením ceny za tovar a služby, prípadne  pomernej časti, ktorú môže stanoviť dodávateľ. Pokiaľ objednávka neobsahuje všetky vyššie uvedené údaje a bola zaplatená, rozhoduje dodávateľ o jej  splatnosti. Zmluva je splnená dodaním tovaru príjemcovi.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania.  V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody najmä v prípade nákupu tovaru na „objednávku“, ktoré bolo nutné na prianie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislostiach so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov, napr. zbytočná doprava a pod.

Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Zb) podľa našich obchodných podmienok. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude toto konanie považované za porušenie „Obchodných podmienok“ a „Kúpnej zmluvy“. 
Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 10 EUR. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobrania dobierky s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.

Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu, že sa už tovar nevyrába. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci  bude neodkladne  kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Platobné podmienky

Platbu je možné realizovať buď v hotovosti najneskôr pri prevzatí tovaru (dobierka), bankovým prevodom na účet dodávateľa, alebo platobnou kartou pri uzatvorení objednávky. Vlastnícke právo k tovaru prechádza  na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny. Dňom zaplatenia je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane  DPH na účet predávajúceho, alebo prevzatia platby v hotovosti.

Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť mimoriadne náklady, ktoré vznikli, pokiaľ si objednávateľ objednaný tovar nevyzdvihne a ten bude vrátený dodávateľovi.

Vlastnícke práva na tovar, prechádzajú na kupujúceho dňom uhradenia čiastky za objednaný tovar a služby.

Termín dodania

Vzhľadom k širokej ponuke sortimentu nie je možné garantovať nevypredanie skladových zásob a s tým spojené predĺženie dodacej lehoty. Dodacia lehota začína plynúť odo dňa prevzatia záväznej objednávky za podmienky prípadne prevzatia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre vybavenie objednávky.

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe zmluvným prepravcom, zvyčajne do 2 pracovných dní, od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 5 pracovných dní.

V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak za nedodaný tovar zákazník zaplatí vopred pri uzatvorení objednávky, dostane svoje peniaze späť najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody.
Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky na účet (tj vrátane ceny za doručení).

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré uvedie objednávateľ v objednávke, slúžia iba k správnemu uskutočneniu a plneniu objednávky.

Osobné údaje sú uchovávané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a nebudú poskytované tretej osobe, a ani použité pre komerčné účely nesúvisiace s internetovým obchodom www.florasis.sk a www.oasissk.sk bez súhlasu nositeľov týchto údajov. Požiadavka zákazníka na nezasielanie týchto informácií bude rešpektovaná.

Reklamácie

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí.

Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúce k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu.

Pri prípadnej reklamácii kupujúci kontaktuje predajcu e-mailom info@oasissk.sk alebo telefonicky +421 949 555 466.

Reklamovaný tovar následne zašle v riadnom obale (najlepšie originálny) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: Dominika Kmecová – OASIS SK, Strojnícka 2434, 080 06 Prešov – Ľubotice. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia.  V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia. Reklamovať kvalitu, alebo množstvo je možné iba pri prevzatí zásielky. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ právo na výmenu tovaru, alebo jeho dodania. Zaručujeme vám, že v našom virtuálnom obchode poskytujeme rovnaké podmienky pre uplatňovanie reklamácií, aké sú platné v ktoromkoľvek bežnom kamennom obchode, a ktoré sú v súlade s platným obchodným zákonníkom, resp. občianskym zákonníkom.

Záverečné ustanovenia

Stornovanie objednávky je možné pred vyskladnením tovaru. Pokiaľ bude storno objednávky urobené neskôr, bude podľa zákona účtovaná čiastka, ktorá bola vynaložená na zaslanie tovaru.

Obchodné podmienky sú platné do doby vydania aktualizácie.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným.